Daisler pe radio

Regulamentul campaniei

"DAISLER PE RADIO"

22.02.2016-20.03.2016Art. 1. Organizator

Organizatorul este RILANDI SOFT SRL, cod unic de înregistrare RO15578500, nr de ordine în Registrul Comerţului J12/1858/09.07.2003, cu sediul în Sat Călăţele, comuna Călăţele, nr 303, judetul Cluj, punct de lucru în Cluj-Napoca, strada Universităţii nr 11/1, judeţul Cluj, telefon/fax: 0264-432119, email: office@daisler.ro, web:http://www.daisler.ro, cont IBAN: RO03INGB0000999902348257, deschis la ING Bank, Sucursala Cluj-Napoca, unic proprietar al mărcii DAISLER PRINT HOUSE, inregistrată OSIM, reprezentata prin Daiszler Daniel, în calitate de Manager.

 

Art. 2. Drept de participare

La promoţia “DAISLER PE RADIO” desfăşurată în perioada 22.02.2016-20.03.2016, poate participa orice persoană fizică (cu vârsta de minim 18 ani împliniţi) sau juridică.

Promoţia se desfăşoară pe teritoriul României, pe site-ul de internet http://www.daisler.ro, iar reducerea se acordă numai pe teritoriul României.

 

Art. 3. Durata promoţiei

Reducerea acordată în cadrul campaniei se acordă gratuit, online, produselor şi serviciilor achiziţionate pe site-ul http://www.daisler.ro în perioada 22.02.2016-20.03.2016, inclusiv, conform condiţiilor menţionate în mecanismul de acordare.

 

Art. 4. Mecanismul de acordare a reducerii promoţionale

Organizatorul acordă gratuit o reducere promoţională în cuantum de 20 RON (TVA inclus) fiecărui user care accesează site-ul de internet http://www.daisler.ro, pentru o comandă formată din produse şi/sau servicii, în valoare de minim 100 lei (TVA inclus), doar prin introducerea codului: “RADIO” (sau alternativele: “Radio”, sau “radio”). Un user poate beneficia de o singură reducere promoţională în cuantum de 20 ron (TVA inclus).

Reducerea de 20 RON (TVA inclus) nu se cumulează cu alte promoţii de reducere şi discounturi şi poate fi valorificată doar în magazinul online al Organizatorului.

 

Art. 5. Conditii de validitate

Pentru a beneficia de această promoţie, userii trebuie să indeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă capacitate juridică deplină de exerciţiu la data participării;

  • să aibă varsta de minim 18 ani impliniţi;

  • să acceseze site-ul de internet http://www.daisler.ro si să plaseze o comandă până în data de 20.03.2016, inclusiv, doar cu folosirea codului mentionat anterior;

 

Art. 6. Litigii

În cazul unor litigii apărute între Organizator şi clienţi, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Sesizările şi reclamaţiile pot fi transmise pe adresa de mail: webshop@daisler.ro. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de la sediul Organizatorului.

 

Art. 7. Prelucrarea  şi stocarea datelor personale

Organizatorul este autorizat de Autoritatea Naţionala pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal sub nr. 37183.

Organizatorul recunoaşte participanţilor drepturile prevăzute de art. 12, 13, 14, 15, 17, 18 şi anume dreptul la informare, de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul  acestora de a nu fi supuşi unei decizii individuale, dreptul de opoziţie, de a se adresa justiţiei, de a solicita modificarea sau ştergerea datelor, printr-o cerere scrisă, datată, semnată, trimisă la punctul de lucru al organizatorului din Cluj-Napoca, str. Universitatii, nr 11, ap 1, jud Cluj, conform Legii nr. 677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal. Plasarea comenzii, şi beneficierea pe cale de consecinţă de reducerea de 20 RON (TVA inclus), prezumã cunoaşterea Regulamentului şi acordul participantului pentru clauzele acestuia.

 

Art. 8. Forţa majoră

Pentru scopul acestui Regulament, forţa majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Organizatorul, dacă invocă forţa majoră, este obligat să comunice participanţilor la campanie, în termen de 5 (cinci) zile de la apariţia cazului de forţă majoră, existenţa acestuia.

 

Art. 9.  Diverse

Acest regulament oficial este întocmit de RILANDI SOFT SRL şi va fi adus la cunoştinţă publicului, conform legislatiei în vigoare în România, fiind disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, începând cu data de 18.02.2016 la sediul Organizatorului si pe site-ul de internet http://www.daisler.ro. De asemenea, un exemplar al regulamentului poate fi solicitat in scris la adresa punctului de lucru al organizatorului din Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 20A, jud Cluj, sau pe e-mail la adresa office@daisler.ro.

RILANDI SOFT SRL îşi rezervă dreptul de a modifica modul de derulare a promotiei, dreptul de a întrerupe oricând desfăşurarea promotiei, precum şi dreptul de a modifica şi/sau de a schimba şi/sau de a completa prezentul Regulament oficial, fără ca participanţii să aibă dreptul la despăgubiri.

Cu excepţia cazurilor în care Regulamentul prevede altfel, toate şi oricare dintre modificările Regulamentului vor intra în vigoare numai după ce ele sunt afişate la sediul Organizatorului si in punctele de lucru participante la promotie, precum si pe site-ul de internet http://www.daisler.ro

Prin participarea la promotie, participanţii îşi dau acordul cu privire la respectarea tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiilor prezentului Regulament.

Beneficiarii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani şi nici nu pot solicita modificarea parametrilor promoţiei.

În cazul unor erori de tipar sau altfel de erori, Organizatorul şi orice altă persoană fizică sau juridică implicată sunt exoneraţi de orice răspundere.

 

RILANDI SOFT SRL

Data 18.02.2016  • Distribuie pe